Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Zaključki delavnice partnerjev TECES-SURE na temo Strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) ter projektov Raziskav, razvoja in inovacij (RRI)

15. december 2015

V sredo, 9.12.2015 je bila pod okriljem TECES v Ljubljani uspešno zaključena delavnica obstoječih in novih potencialnih partnerjev TECES-SURE, Sistemsko učinkovita raba in pretvorba energije. Delavnica je bila namenjena predstavitvi pogleda TECES in partnerjev na načrtovane ukrepe(razpise) države za vzpodbujanje raziskav, razvoja in inovacij (RRI) in strateških verig vrednosti ter na aktivnosti za vzpostavitev strateških razvojnih inovacijskih partnerstev (SRIP) v okviru slovenske Strategije pametne specializacije (S4).

Ključni cilj delavnice je bil konsolidacija partnerjev TECES-SURE glede željene vloge TECES v okviru načrtovanih ukrepov in aktivnostih vzpostavljanja SRIP.

Priloga: Krovna predstavitev delavnice na temo ukrepov države in strategije partnerstva TECES-SURE.

Zaključki prvega dela delavnice na temo SRIP

Izpostavljeni so bili naslednji zaključki:

 • Partnerstvo TECES-SURE je že v fazah pripravljanja S4 aktivno sodelovalo v pripravi strokovnih predlogov in strategije države. Ti so temeljili na globalnih kompetencah in zmogljivostih partnerjev ter na močni izvozni orientiranosti in vključenostigospodarskih partnerjev v globalnih verigah vrednosti ob podpori odličnih raziskovalnih organizacij. Nenazadnje je partnerstvo v maju 2015 podalo reprezentančno pobudo na SVRK za pripravo S4, ki je združila vsega 59 sodelujočih partnerjev.
 • Partnerstvo TECES-SURE želi aktivno sodelovati pri vzpostavljanju bodočih SRIP na področjih:
  • Pametnih mest in skupnosti,
  • Pametnih zgradb in domov z lesno verigo,
  • Mrež za prehod v krožno gospodarstvo,
  • Tovarn prihodnosti in
  • Mobilnosti.
 • TECES-SURE bo podprl morebitne nosilce SRIP na teh področjih, ki bodo omogočili transparentno koordinacijo in upravljanje SRIP, in sicer tudi s koordinacijo vsebinskih vertikal znotraj posameznih SRIP;
 • V teh primerih bo partnerstvo TECES-SURE sodelovalo tako pri vzpostavljanju kot kasnejšem vodenju v okviru upravljavske strukture SRIP
 • Sodelovalo bo tako VSEBINSKO kot FINANČNO, tudi s pričakovanim deležem potencialnih sofinanciranj s strani države kot tudi zagotavljanjem lastnega deleža financiranja v teh partnerstvih, kar pričakujemo tudi od vseh drugih nosilcev vertikal;
 • Na področju SRIPPametnih zgradb in domov z lesno verigo je jasno izražen interes partnerjev, da TECES IZVAJA KROVNO KOORDINACIJO tega SRIP, hkrati pa zagotovi ustrezno zastopanost vseh zainteresiranih v upravljavski strukturi.
 • Glej priloženo sliko

Zaključki tematskih delavnic

Po uvodnem predstavitvenem delu so bile na posameznih področjih interesa izvedene krajše delavnice, katerih namen je bila identifikacija ključnih nosilcev, vsebin in dogovor glede nadaljnjih aktivnosti:

 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo: na tem področju je bila ugotovljena izredno močno izpostavljena potreba partnerstva po prilagodljivi in aktivni zgradbi/doma.
  Identificirana sta bila predvsem dva vidika pametnih stavb in domov;
  • vidik pametnega obratovanja zgradb in domov, kjer se izkazuje velik interes po pametnih napravah in sistemih, njihovi medsebojni povezljivosti, po pametnem upravljanju z energijo ter prilagajanja življenjskega prostora, aktivnih elementov ter aparatov specifičnim potrebam in počutju uporabnika. Ključno je, da se uporabniku na osnovi pretoka informacij omogoča upravljanje s pretokom energije, ki je preko sistemov vodenja, s svojimi porabniki in lastno proizvedeno energijo, aktivno vključen v sistem distribucije energije ter trgovanja z energijo.

  • vidik gradbeništva in arhitekture zgradb in domov: uporaba raznih materialov, konstrukcij, lesa, stavbnega materiala, …, prilagodljivosti ter funkcionalnosti končnemu uporabniku, njihovega načrtovanja in umeščenosti v prostor in okolico.

 • Pametna mesta in skupnosti: Na tem področju je v okviru partnerstva TECES-SURE precejšnji interes, prav tako pa so bili že v na državo posredovani pobudi tudi izkazani nosilci področij in verig vrednosti. Prav tako je področje pametnih zgradb/domov ključni gradnik pametnih mest in skupnosti, zato sta močno povezana. Po vsebinah se to področje navezuje na do sedaj zastavljene projekte znotraj TP za pametna omrežja (TP SG) in vsebin prvega bilateralnega demonstracijskega projekta med Slovenijo in Japonsko (NEDO) ter posredovanih predlogov projektov partnerjev. Večina partnerjev obeh je tudi sodelovala pri pripravi pobude TECES-SURE.
  Ključna ugotovitev na področju pametnih mest in skupnosti je bila, da podjetja za prodor njihovih izdelkov na tuje trge nujno potrebujejo podporo države in lokalnih skupnosti (mest). Le-ti lahko s ponudbo infrastrukture in ustreznih lokacij omogočijo izvedbo demonstracijskih pilotskih projektov ter s tem verifikacijo slovenskih rešitev, ki bodo hkrati služile tudi kot referenca pri prodoru na globalne trge.

 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo: znotraj partnerstva TECES-SURE je v okviru mrež za prehod v krožno gospodarstvo izražen predvsem interes na področju trajnostnega pridobivanja energije. Pri tem pa se partnerstvo zaveda pomembnosti interakcije s snovnim tokom in jo posledično upošteva že pri pripravi osnovnih izhodišč. V okviru delavnice je bilo izpostavljeno, da je za zagotavljanje skladnosti s smernicami S4 nujno identificirati produkte, ki jih bo možno globalno tržiti, hkrati pa bodo izkazovali visoko stopnjo tehnološke odličnosti. Na delavnici so bili identificirani potencialni nosilci takšnih verig vrednosti. Ugotovljeno je bilo, da je potencial in prednosti kompleksnih sodobnih tehnologij, ki so ključen omogočitveni dejavnik krožnega gospodarstva, možno najučinkoviteje prikazati in potrditi z demonstracijskimi in pilotnimi projekti.
  Uvodna predstavitev na temo krožnega gospodarstva in pametnih sosesk.

 • Pametne tovarne: na delavnici je bilo poudarjeno, da:
  • je namen pametnih tovarn predvsem prilagajanje posamičnih izdelkov po željah kupca tudi v velikoserijski proizvodnji - torej podobno delovanje velikoserijske in maloserijske proizvodnje, kar je moč doseči z večjo informatizacijo proizvodnje;
  • se lahko slovenska partnerstva zberejo tudi v večjih demonstracijskih ali pilotnih projektih na temo pametnih tovarn;
  • se slovenska partnerstva na temo pametnih tovarn naj ne ukvarjajo z razvojem »key enabling technologies«, pač pa se naj skupaj razvijajo stroji in povezane storitve kot združeni produkti na globalnem trgu, skozi katere bo moč povečati dodano vrednost kot glavnega od kazalcev uspešnosti.

 • E-mobilnost: na delavnici je bilo poudarjeno, da:
  • je mogoče najti lažje poti do povečanja dodane vrednosti slovenske avtomobilske industrije s fokusiranjem na manj zahtevnih komponentah;
  • pri mobilnosti ni moč upoštevati samo avtomobilov, pomembna so tudi druga vozila kot so npr. mopedi in tudi vodna ter zračna plovila;
  • da se lahko slovenska partnerstva osredotočijo tudi na demonstracijske ali pilotne projekte, kjer se vključi celotna veriga od električnega vozila do velikih energetskih sistemov.
  • Uvodna predstavitev na temo emobilnosti.

Na podlagi na delavnici podanih izhodišč ter že prejetih predlogov projektov bo TECES pripravil podlage za izvedbo ožje usmerjenih delavnic zainteresiranih partnerjev na temo priprave vsebinskega sodelovanja v okviru skupnih projektov.

 
        TECES_S4_SRIP_koncept_d03_20151209_MaGa_SRIP3.pdf (109,0 KB)
        TECES_S4_SRIP_koncept_d03_20151209_MaGa_SRIP3.png (2,74 MB)
        TECES_SURE_Delavnica_emobilnost_Rodic_20151209.pdf (138,0 KB)
        TECES_SURE_Delavnica_krozno_soseske_Katrasnik_20151209.pdf (563,0 KB)
        TECES_SURE_Delavnica_S4_prezentacija_d07_20151211_MaGa.pdf (3,84 MB)
Sorodna obvestila
08.08.2016
15.12.2015
Sorodni dogodki
09.12.2015
16.11.2015
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa